Podmínky ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Podmínky “)

Tyto „Podmínky“ jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Cílem těchto „Podmínek“ je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

I. Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto „Podmínek“ se rozumí:

 • Správce: FIAREAL s.r.o., IČ: 278 463 93, se sídlem: Reální 172/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, e-mail: info@fiareal.cz
 • Účastník: fyzická osoba, která vyplní a odešle Správci vyplněný registrační formulář z webu, tj. fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity;
 • Osobními údaji: jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě jako například jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby;
 • Zpracování osobních údajů: je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, použití, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zpracované osobní údaje

Účastník má právo neposkytnout své osobní údaje Správci. Poskytnutí osobních údajů je však důležité pro potřeby Správce, aby mohl Účastníka kontaktovat nebo případně s ním uzavřel smlouvu či jinou službu.

Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se Správcem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro kontaktování a poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty či prodány dalším subjektům nebo využívány jiným komerčním způsobem.

Správce je FIAREAL s.r.o. a za tímto účelem provozuje webové stránky www.vykoupimenemovitosti.cz

V rámci této služby jsou Správcem zpracovávány Osobní údaje:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Správce, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy se Správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
 • a za účelem/účely uvedenými níže

Správce dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti s marketingem Správce.

III. Zákonný důvod a účel zpracování Osobních údajů

Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 • zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Správcem a Účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Správce tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • k marketingovým účelům, aby Správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Správcem a Účastníkem, plnění zákonných povinností, které Správci ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana reputace Správce jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Správce pro případné soudní spory.

IV. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování.

 • Na Účastníky, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 • Účastník bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Správcem.
 • Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se Správcem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.
 • Poskytování Osobních údajů Správci je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Účastníka vyžadován souhlas. Pokud Účastník neudělí Správci souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Správce v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.
 • V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Správce budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu její platnosti a následně po jejím skončení po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Správcem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce, jestliže zákon neurčuje delší dobu uchovávání.
 • Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a Účastníkem.
 • Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Správce Osobní údaje zlikviduje.
 • Účastník je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 • Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 • Osobní údaje Účastníků nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 • Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účastník bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti [Google LLC]. Správce využívá služby [Google Analytics, G Suite a Google Cloud Platform], jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
 • Účastník bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti [Google LLC] na jeho zařízení. Zároveň má účastník možnost při vstupu na internetovou stránku cookies povolit nebo zakázat. IP adresy účastníku jsou v Google Analytics anonymizovány.
 • Pokud je mezi Správcem a Účastníkem uzavřena smlouva, mohou osobní údaje zpracovávat také:
  • v nezbytně nutném rozsahu advokáti, účetní či daňoví poradci, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování právních či daňových služeb Správce
  • dopravci
  • na vyžádání nebo v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje Účastníka předané také orgánům veřejné správy – policie ČR, soudy, FÚ apod.

Správce nepředává osobní údaje Účastníka do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Práva Účastníka související se zpracováváním

Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Správcem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla Správce nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci.

Účastník má právo v rámci zpracování osobních údajů:

 • Být informován o zpracování svých Osobních údajů
 • Požadovat od Správce přístup k jeho Osobním údajům
 • Na opravu poskytnutých Osobních údajů
 • Na výmaz poskytnutých Osobních údajů
 • Na omezení zpracování Osobních údajů
 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Správcem jsou příslušné české soudy.
 • Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.
 • Znění Podmínek může Správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 25.5.2018.

zpracováním svých osobních údajů.